top of page

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים כאן מסדירים את השימוש שלך באתר האגודה לזכויות האזרח (להלן – "האגודה" ו"האתר"), ומהווים הסכם מחייב בינך לביננו.

  1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה אך מתייחסים לכל המגדרים.

  2. באמצעות האתר אפשר לקרוא מידע ותכנים העוסקים בזכויות האדם ובישראל ובשטחים הכבושים, להשתתף בקמפיינים בנושאי זכויות אדם ודמוקרטיה, ליצור קשר עם האגודה לזכויות האזרח, לתרום לאגודה, להצטרף לחברות באגודה או לחדש חברות ולהירשם לרשימות התפוצה של האגודה.

  3. מדיניות הפרטיות של האתר, המפורטת כאן, היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. הסכמה לתנאי השימוש היא גם הסכמה למדיניות הפרטיות.

  4. המידע המתפרסם באתר האגודה הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. כל שימוש שתעשי בו הוא על אחריותך בלבד. האגודה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, בשירותיו ובתכניו, מהסתמכות עליהם, מפנייה לאגודה או מביצוע כל פעולה אחרת באתר.

  5. באתר עשויים להיות קישורים לאתרים שאינם בבעלות האגודה ואינם תחת שליטתה. האגודה אינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, והיא אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם עקב הפניה לאתרים אלה או עקב הסתמכות על תכניהם. כל מידע או פעילות שתעשי באתרים אלו הם באחריות אותם אתרים ובאחריותך כמשתמשת בהם, ויש לקרוא באתרים אלה את תנאי השימוש לפני הגלישה בהם.

  6. האגודה רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי כל היבט שקשור באתר או בפעילותו בלא הודעה מראש. בכלל זה, האגודה רשאית לשנות את עיצובו של האתר, מבנהו, תכניו והשירותים שהוא מציע, או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, ואף לסגור את האתר. לך כמשתמשת לא תהיה כל טענה או דרישה בהקשר זה, והאגודה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו לך כתוצאה  משינויים באתר או מהפסקת השירות.

  7. העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

  8. על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז תל אביב.

אפשר לפנות אלינו בכל שאלה בנושא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות דרך הטופס שבדף הזה.

bottom of page